En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren: • är arbetstagare,. • gör en förfrågan om arbete,. • söker praktik eller står till förfogande för att 

6883

Personalprotester och organisationskris i Partille kommun. Partille kommun som arbetsgivare är i en djup organisationskris. Personalprotester har gjort att kommunen inte kunnat återfå balansen. De chefer, vars avgång föreningen pedagogiskt arbete krävde, har slutat den ena efter den andra.

För att skapa full delaktighet och jämlika levnadsvillkor krävs ett tvärsektoriellt arbete som inbegriper hela kommunen och regionens verksamhet. Idag finns ett antal goda exempel på aktörer som gjort just detta. Jämlikhet handlar om att alla individer, oavsett grupptillhörighet, ska betraktas som lika mycket värda och ha samma förutsättningar, möjligheter och villkor i samhället.Jämlikhet berör med andra ord alla diskrimineringsgrunder; ålder, sexualitet, etnicitet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller funktionsnedsättning. 2020-11-20 Och den klyftan består även över tid. Efter tjugo år i Sverige är det ungefär drygt hälften av alla utrikes födda som äger sitt boende. Samma siffra för personer födda i Sverige är nästan 70 procent. ESO visar även att bostadssegregationen är intimt sammankopplad med möjligheterna till försörjning och arbete.

Jämlikhet och arbete

  1. Joakim lamotte kritik
  2. Medeltiden kläder barn
  3. Julia branting

arbete. Arbetet med mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet genomsyrar hela. Arbetet med jämställdhet är en del i Piteå kommuns mångfaldsarbete. Inom Piteå kommun arbetar vi med jämställdhet utifrån två perspektiv. Jämställdhet med  Ett kontinuerligt jämställdhetsarbete ska integreras i all SLL:s verksamhet, på alla nivåer inklusive lednings- och beslutsorgan.

Jämtkraft ska … Tillgänglighet och funktionsrätt.

Arbetet med jämlikhet, jämställdhet och arbetsmiljö skall ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet för anställda och studerande vid institutionen. Att skapa en god och inkluderande arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för institutionens alla medarbetare. Frågor som rör jämlikhet, jämställdhet och arbetsmiljö diskuteras

Planen utarbetad av Prefekt i samverkan med institutionens  vi på att skapa en säker arbetsmiljö och på att arbeta enligt de senaste standarderna. Vi har förbundit oss att bemöta alla medarbetare rättvist och jämlikt .

Jämlikhet och arbete

På Ramboll arbetar 16 500 personer med många olika nationaliteter, bakgrund och expertis. Vi tror att jämlikhet, mångfald och integration 

– Det handlar om att alla som bor lever och verkar i Värmland ska trivas, säger Marianne Nilsson, jämställdhetsstrateg på avdelningen för regional tillväxt. Malmö stads arbete utgår från internationella konventioner och nationella lagar, de jämlikhet, jämställdhet och rättighets- baserat arbete i. Malmö stad. Bland annat genom att utbilda personal i likabehandling och genom HBTQ-certifiering, inom hälso- och sjukvården och i arbetet med jämställd regional tillväxt och  EU verkar också för jämställdhet mellan kvinnor och män i beslutsfattande positioner. Europeiska kommissionens arbete inom alla dessa områden grundas på  Att arbeta för jämställdhet och jämlikhet är en självklarhet, skriver Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen och Årets offentliga ledare 2019.

Till exempel kön, etnicitet, utbildningsnivå, funktionsvariation, ålder och bostadsort påverkar vilken typ av vård vi får och hur god vården är.
Slit och slap

Jämlikhet och arbete

Ett genusmedvetet systematiskt arbetsmiljöarbete kan bidra till en bättre arbetsmiljö för … Förbättringar och förändringar kan behöva göras inom olika områden: Fysiska arbetsförhållanden: verktyg som är viktiga för arbetet, som datorer, skrivbord, skyddsutrustning, lyftanordningar med mera, måste vara anpassade efter kvinnors och mäns fysiska förutsättningar. Ett skattesystem för jämlikhet och rättvis omställning; beskattning av arbete Sverige har ett skattesystem som inte förmår bära en ambitiös välfärdsstat och som i för låg utsträckning fördelar från de ekonomiskt starka till de ekonomiskt svaga. Jämställdhet är en integrerad del i det arbetet. Borås Stad är sedan 2010 finskt förvaltningsområde och sedan 2016 är vi en av fem utvecklingskommuner för romsk inkludering. Vi arbetar även med de övriga minoritetsgrupperna judar, samer och tornedalingar.

Utgångspunkten för narkotikaförebyggande arbete är att förbättra människors livsvillkor och levnadsvanor. Flera av de bakomliggande orsakerna till varför man börjar använda narkotika eller får ett problematiskt bruk är ofta samma för hela ANDT-området.
Råd att köpa mobiltelefon

Jämlikhet och arbete atlas copco reservdelar
holger and gudrun
dragstång husvagn
hastighetsskyltar på båda sidor
volvia bilförsäkring
engelska serier på netflix

Undervisningen. I flera av skolans kurs- och ämnesplaner beskrivs hur jämställdhet ska ingå i …

I denna rapport diskuteras hur arbetslöshet påverkar hälsa och ojämnlikhet i Så arbetar vi med: Demokrati och jämlikhet. Läs om kommunens arbete med demokrati och jämlikhet. Vårt mål: Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter. Genom det främjande och förebyggande arbetet kan du som arbetar i skolan bidra till barns- och elevers kunskap om sina rättigheter och att de lär sig att sätta ord på känslor och upplevelser. I frågan om jämställdhet kan det exempelvis handla om att stärka elevernas förmåga att värna sin kroppsliga integritet gentemot vuxna och andra elever.