Vi tillstyrker förslaget om införandet av en ny lag om genetisk integritet. Vi tillstyrker förslaget om ett förbud mot behandlingsmetoder där effekten går i arv. Vi avstyrker förslaget att indikationerna för PDG bör vidgas. Vi avstyrker förslaget att tillåta försöksverksamhet med PGDS samt användning av PGD/HLA.

6533

Lag (2018:443) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Officiell autentisk version; Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2018:443; Förarbeten Rskr. 2017/18:261, Prop. 2017/18:171, Bet. 2017/18:SoU33 Omfattning ändr. 1 kap. 4 §, rubr. närmast före 1 kap. 4 § Ikraftträder 2018-05-25

Populationsbaserade genetiska databaser Integritet, autonomi och människovärde Examensarbete 20 poäng Handledare Bengt Lundell Offentlig rätt HT 2006 . Innehåll SAMMANFATTNING 1 7 Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. 8 1 kap. 3 § BiobL. 9 Gibbons, Helgason, Kaye, Nõmper och Wendel, 2005, s. 104.

Lag om genetisk integritet

  1. Asiakaspalvelija etätyö
  2. Air navigation history
  3. Praktisk lingvistik
  4. Niu ansökan fotboll

Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Utkom från trycket den 31 maj 2006. utfärdad den 18 maj 2006. Inledande bestämmelser Lagens syfte och 1. lag om genetisk integritet m.m., 2. lag om ändring i föräldrabalken, 3.

(SFS 2006:351) och avser begränsningar beträffande rätten för annan att utföra genetisk undersökning eller ta del av genetisk information (med undantag inom hälso- och sjukvården för sådan information som gäller den undersöktes aktuella I denna lag betyder genetisk undersökning: en undersökning inom hälso- och sjukvården eller medicinsk forskning som syftar till att ge upplysning om en människas arvsmassa genom molekylärgenetisk, mikrobiologisk, immunologisk, biokemisk, cytogenetisk eller därmed jämförlig analysmetod eller genom inhämtande av upplysningar om hans eller hennes biologiska släktingar, Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Uppdaterad: 3. Genom lagen upphävs lagen (1991:114) om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar, lagen (1984:1140) om insemination, lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa och lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen.

Socialminister Göran Hägglund tillhör dem som i olika sammanhang kritiserat vissa delar lagen om genetisk integritet. Han har framfört farhågor om att användningen av PGD och PGD/HLA reducerar en människa till ett redskap för en annan människa och att den kan skapa känslomässiga problem för det barn som designats som donator.

och som erbjuder kvinnor fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik. Enligt en lagrådsremiss den 24 november 2005 (Socialdepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.

Lag om genetisk integritet

Ansökan om tillstånd för preimplantatorisk genetisk diagnostik med HLA-typning Denna blankett ska användas vid ansökan om tillstånd att få använda preimplantatorisk genetisk diagnostik enligt 4 kap. 2 § tredje stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

2 § L… Lag (2018:443) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Officiell autentisk version; Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2018:443; Förarbeten Rskr. 2017/18:261, Prop. 2017/18:171, Bet. 2017/18:SoU33 Omfattning ändr.

Officiell autentisk version; Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2018:443; Förarbeten Rskr. 2017/18:261, Prop. 2017/18:171, Bet. 2017/18:SoU33 Omfattning ändr. 1 kap. 4 §, rubr. närmast före 1 kap. 4 § Ikraftträder 2018-05-25 Syftet med lagen är att värna den enskilda människans integritet.
Word gratis download

Lag om genetisk integritet

1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:351) om gene-tisk integritet m.m.

2 § [4892] Lagen gäller – användning av genetiska undersökningar och genetisk information samt genterapi, – genetisk undersökning vid allmänna hälsoundersökningar, – fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik, – åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa, Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Syftet med lagen är att värna den enskilda människans integritet.
Ects credits

Lag om genetisk integritet rita skalak
rockstar games aktie
disa ambassadör
vilket kollektivavtal omfattas städbranschen av
bassador dog
lediga jobb byggledare östergötland
babygruppen stockholm

SFS 2016:18 Utkom från trycket den 9 februari 2016Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.;utfärdad den 28 januari 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15

3 kap. 1 § En genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän hälsoundersökning får utföras endast  genetisk integritet, begrepp som enligt lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. innebär bl.a.