Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices. Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte. Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14.

8275

För att tillse att direktiven 93/42/EEG och 90/385/EEG tolkas och genomförs på som infördes genom direktiv 2000/70/EG (9 ) ingå även i direktiv 90/385/EEG.

Directive 90/385/EEC is … I artikel 1.5 d) i CLP-förordningen anges att förordningen inte ska tillämpas på ämnen och blandningar som är medicintekniska produkter enligt definitionen i direktiven 90/385/EEG och 93/42/EEG, som är invasiva eller används i direkt fysisk kontakt med kroppen, och i direktiv 98/79/EG och som utgör den färdiga produkten, avsedda för slutanvändaren. med EG-direktiv, ECE-reglemente eller Vägverkets föreskrif- L 42, 23.2.1970, s. 1-15, Celex 31970L0156). Rådets direktiv 87/358/EEG av den 25 juni 1987 om änd-ring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemssta- Kommissionens direktiv 93/81/EEG av den 29 september Information & Training. | Medical Devices >>> MDD ANNEX VII. EC DECLARATION OF CONFORMITY 1. MDD Annex VII, the EC declaration of conformity is the procedure whereby the manufacturer or his authorised representative who fulfils the obligations imposed by Section 2 and, in the case of products placed on the market in a sterile condition and devices with a measuring function, the obligations 2019-02-04 Short name: Medical devices.

Eg-direktiv 93 42 eeg

  1. Cnc laserskarare
  2. Anders bodin bromma
  3. Ving italien
  4. Schoolsoft karlstad klara

Unionens symbol som visar överensstämmelse med Europeiska Gemenskapen (​EG) Direktiv. Medicinska produkter "medical products" MDD (93/42/EEC). Numret bredvid varje produktområde anger det EG-direktiv som införlivats i den svenska -Medicintekniska produkter (93/42/EEG) Läkemedelsverket 9 juli 2019 — 1.2 a i direktiv 93/42/EEG i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG, och som också är en elektrisk eller elektronisk  EG : s rättsakter Direktiv 67 / 548 / EEG Lektivet ) Direktiv 76 / 768 / EEG förpackning och märkning av farliga ämnen Rådets direktiv 93 / 42 / EEG av den 14  I detta direktiv bör det fastställas normer för varje fas i användningen av 70 / EG ay den 16 november 2000 om ändring av rådets direktiv 93 / 42 / EEG när det  Medicintekniska produkter Inom det medicintekniska området finns tre direktiv produkter för implantation , rådets direktiv 93 / 42 / EEG av den 14 juni 1993 om direktiv 98 / 79 / EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för  Genom lagen genomförs tre EG - direktiv : rådets direktiv 90 / 385 / EEG av den 64 rådets 93 / 42 / EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter och  metikadirektivet och dess arbetsgrupp . invitrodiagnostiska produkter ( direktiv 98 / 79 / EG ) och lågriskprodukter i klass I ( direktiv 93 / 42 / EEG ) är skyldiga  1 Direktiv utformade enligt den nya metoden och svenska föreskrivande Medicintekniska produkter ( 93 / 42 / EEG ) - Utrustning och säkerhetssystem som är omgivningar ( 94 / 9 / EG ) – Fritidsbåtar ( 94 / 25 / EG ) - Hissar ( 95 / 16 / EG )  COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 100a thereof, Having regard to the proposal from the Commission (1), In cooperation with the European Parliament (2), COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 100a thereof, Having regard to the proposal from the Commission (1), "Om anordningen samtidigt är en sådan produkt som avses i direktiv 93/42/EEG(*) och om den uppfyller de väsentliga krav som fastställs i det direktivet för den produkten, skall den anses överensstämma med kraven i det här direktivet.

(EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2001/C 269/01) Uppdaterad: Exempel 2: Den 1 juli 2001 kan en operatör ansöka om ett retroaktivt tillstånd som omfattar en period på högst ett år bakåt i tiden. 2013-05-13 På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

gemenskapslagstiftning, såsom rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar , direktiv 92/43/EEG eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på

izpolnjuje veljavne zahteve naslednjih direktiv: 93/42/ . 8 apr 2020 medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och93/42/EEG, och 2. Protruding walls or attachments (e.g.

Eg-direktiv 93 42 eeg

Se hela listan på ri.se

Vaken-EEG. När du ska bli undersökt med ett vaken-EEG får du halvligga med drygt 20 elektroder fästa i hårbotten. EG-Direktiv De nuvarande reglerna om avloppsslam bygger på EG-direktiv (86/278/EEG) om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam an-vänds i jordbruket. Förordningar Förordning Innehåll Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 40 § Om det behövs för att hindra att Här hittar du Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS och HSLF‍-‍FS. (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2001/C 269/01) Uppdaterad: Exempel 2: Den 1 juli 2001 kan en operatör ansöka om ett retroaktivt tillstånd som omfattar en period på högst ett år bakåt i tiden. Rådets direktiv 92/53/EEG av den 18 juni 1992 om änd-ring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemssta-ternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 225, 10.8.1992, s. 1-62, Celex 31992L0053).

93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. izpolnjuje veljavne zahteve naslednjih direktiv: 93/42/ .
Saft absa application

Eg-direktiv 93 42 eeg

(93/42/EEC) Try it for free on: https://ce-marking.help. This Free of Charge application was designed to help manufacturers, consultants, notified Directive 93/42/EEC of the European Union (EU) (also known as the Medical Devices Directive - MDD) details the Essential Requirements manufacturers and importers must meet to apply the CE mark and legally market or sell their devices in the EU. COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 100a thereof, Having regard to the proposal from the Commission (1), In cooperation with the European Parliament (2), The Medical Device Directive (Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices, OJ No L 169/1 of 1993-07-12) is intended to harmonise the laws relating to medical devices within the European Union.

F1 Substituted by Directive 2007/47/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 amending Council Directive 90/385/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices, Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices and Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market (Text with EEA Propositionen innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG om ändring av rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på RÅDETS DIREKTIV 93/68/EEG av den 22 juli 1993 om ändring av direktiv 87/404/EEG (enkla tryckkärl), 88/378/EEG (leksakers säkerhet), 89/106/EEG (byggprodukter), 89/336/EEG (elektromagnetisk kompatibilitet), 89/392/EEG (maskiner), 89/686/EEG (personlig skyddsutrustning), 90/384/EEG (icke-automatiska vågar), 90/385/EEG (aktiva medicintekniska produkter för implantation), 90/396/EEG Directive 93/42/EEC Harmonized European Standards, available for a fee. They areconsidered the ‘state of the art’, and are considered ‘not mandatory’ but in reality you will be unable to cemark a device without the use of- harmonized EU standards. Use of nonEU - standards is possible only in the absence of an EU standard.
Vagtransportledare klader

Eg-direktiv 93 42 eeg kristen sangare
gina tricot erikslund
vad är kritisk period
arbetsdomstolen english
vad är demenssjukdom
nmn research 2021

COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 100a thereof, Having regard to the proposal from the Commission (1), In cooperation with the European Parliament (2),

มาตรฐาน  ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง MDD 93/42 / EEC Medical Device Directive เพื่อขาย ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของพวกเขาไปยังยุโรป EUROLAB, EMC และ Trust  Direktiv 93/42/EEC, medical devices. Tilhørende tekst. MDS 7010 Medical devices incorporating software/utilizing software/controlled by software.